Foot, Plantar Surface (deeper)

Foot Plantar Surface (Deeper)

Key:

  1. Flexor digitorum longus tendons
  2. Flexor digitorum brevis tendons
  3. Lumbricals pedis
  4. Abductor digiti minimi pedis
  5. Quadratus plantae
  6. Abductor hallucis
  7. Flexor hallucis brevis
  8. Flexor hallucis longus
  9. Flexor digitorum brevis